Halveringstider steroider

4 stoffer, hvilken fremgangsmåde består i at man bringer et peptid, der har en struktur som er enestående for et peptidantigen og som er uopløseliggjort på en bærer, i kontakt med en legemsvæske som indeholder det specifikke antistof 5 der er reaktivt over for nævnte antigen, hvorpå man eluerer det på denne måde absorberede antistof. 4 substances, which process comprises contacting a peptide which has a structure which is unique to a peptide antigen and which is insolubilized on a carrier, is contacted with a body fluid containing the specific antibody 5 which is reactive with said antigen, then eluting it in this way absorbed antibody.

Udover at være 5a-reductaseinhibitorer og således af værdi ved behandlingen af godartet prostatahypertrofi, acne vulgaris, seborrhea og hirsutisme, er visse af de omhand-25 lede forbindelser som nævnt metabolitter, der stammer fra in vivo administrering af 17/5-( N-1 - bu ty lcar bamoy 1) -4-aza-5o-androst-l-en-3-on. Besides being 5a-reductase inhibitors and therefore are of value in the treatment of benign prostatic hyperplasia, acne vulgaris, seborrhea and hirsutism, certain of the omhand 25-lead compounds as mentioned metabolites resulting from in vivo administration of 17 / 5- (N- 1 - bu ty 1 lcar bamoy) -4-aza-5o-androst-l-en-3-one. I mange tilfælde bevirker metaboli-sering af aktive lægemidler som bekendt deaktivering og/-eller udskillelse. In many instances, the metabolic-sation of the active drugs, as we know deactivation and / -or excretion. Imidlertid opretholder forbindelserne 30 overraskende i dette tilfælde et forlænget højt niveau af bioaktivitet hos behandlede dyr og udviser forlængede halveringstider. However, the compounds 30 maintains surprising in this case, a sustained high level of bioactivity in treated animals and have prolonged half-lives.

Halveringstider steroider

halveringstider steroider

Media:

halveringstider steroider

http://buy-steroids.org